Romania, Czech Republic & Turkey - abbygordon
Balea Lake, Transfagares Mountains, Romania

Balea Lake, Transfagares Mountains, Romania