Norway - abbygordon
Sakrisoy Rorbuer, Lofoten Islands, Norway

Sakrisoy Rorbuer, Lofoten Islands, Norway